KONKURS ANDERSENADA

Andersenada plakat

UWAGA  KONKURS

zachęcamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do udziału w konkursie plastycznym poświęconym baśniom H.Ch.Andersena, które są ponadczasowe i towarzyszą dzieciom od wielu pokoleń. Szczegóły konkursu na naszej stronie www.mbpciech.info oraz w Filii nr 2 tel. 23 672 34 87

Regulamin konkursu plastycznego
 Andersenada
świat baśni Hansa Christiana Andersena

§ 1

Organizator

Miejska Biblioteka Publiczna

Plac Piłsudskiego 1, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 28 88

e-mail: mbp.ciech@neostrada.pl, strona: www.mbpciech.info

§ 2

Zasięg konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I – III szkoły podstawowej zamieszkujących lub uczących się na terenie miasta Ciechanów.

§ 3

Cele konkursu

1. Popularyzacja twórczości baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.

2. Rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna w baśniach H.Ch. Andersena.

3. Wyrażanie poprzez środki plastyczne atmosfery baśni H.Ch. Andersena.

4. Poszukiwanie twórczych rozwiązań.

5. Inspirowanie do pracy twórczej.

6. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Andersenada” jest :

a) dostarczenie pracy konkursowej do Biblioteki – Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych, adres: Plac Piłsudskiego 1, 06-400 Ciechanów,

b) dotrzymanie terminu składania prac,

c) jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą podlegać ocenie).

2. Praca musi być opatrzona metryczką zawierającą:

a) imię i nazwisko autora

b) wiek autora

c) nazwa placówki do której uczęszcza dziecko (przedszkole, szkoła)

d) telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów.

3. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

§ 5

Forma pracy

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej będącej ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni Andersena.

2. Technika pracy dowolna (rysunek – ołówek, kredki ołówkowe, pastele suche lub tłuste, węgiel, malarstwo – plakatówka, akryl, akwarela, olej, tempera, gwasze, grafika warsztatowa – monotypia, linoryt, grafika komputerowa, collage );

format pracy nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

§ 6

Termin składania prac

1. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa 30.04.2021 r.

2. Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla).

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki
lub dostarczania prac.

§ 7

Zasady przyznawania nagród

1. Jury weźmie pod uwagę :

a) zgodność pracy z tytułem konkursu,

b) samodzielność i wkład pracy,

c) estetykę wykonania.

2. Uczestnicy konkursu będą brali udział w 2 kategoriach wiekowych:

kategoria I – przedszkola
kategoria II – klasy I – III

3. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody i jedno wyróżnienie.

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 maja 2021 r.

5. Wystawa prac konkursowych dostępna będzie w Krzywej Hali od 8 do 28 maja 2021 r.

6. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 12.05.2021 r. Oddziale Zbiorów Naukowych i Regionalnych, Krzywa Hala, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze zwycięzcami.

§ 8

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strona internetowa, Facebook).

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182) dla potrzeb konkursu.

3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich nauczycieli prowadzących niezbędnych do organizacji konkursu.

4. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

5. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora: www.mbpciech.info; osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.

6. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przebieg konkursu: Agnieszka Gałecka, tel. 23 672-34-87

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 Andersenada
świat baśni Hansa Christiana Andersena

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………………..

Wiek autora pracy ……………

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów…………………………………………

Nazwa nazwa placówki do której uczęszcza dziecko (przedszkole, szkoła) ………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że prace plastyczne nadesłane na konkurs zostały wykonane przeze mnie i przysługują mi do nich wszelkie prawa autorskie.

– Nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu własność nadesłanych prac konkursowych.

– Przekazuję prawa do wykorzystywania swoich prac we wszystkich działaniach związanych
z upowszechnieniem i promocją konkursu.

– Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

– Zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe.

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych. (Ustawa o ochronie

danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. Dz.U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

……………………………………….……….

(miejscowość i data)

..……………………………………………….

(podpis opiekuna)