Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej
i architektonicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.
• Data publikacji strony internetowej: 2021-05-07
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-24
Status pod względem zgodności
Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
• zdjęcia nie posiadają opisów meta
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-01
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Wodzyńska
• E-mail: dyrektor@mbpciech.info
• Telefon: 23 672 28 88
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport za 2021 rok

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna, ul. Batalionów Chłopskich 15, 06-400 Ciechanów (obiekt wynajmowany)
1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;
2. W obrębie dojścia do budynku nie występują bariery architektoniczne;
3. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych;
4. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;
5. Budynek jest czytelnie oznakowany;
6. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;
7. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących
8. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;
9. Wszystkie dostępne korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się po budynku;
10. Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i powodują utrudnień w poruszaniu się;
11. Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane;
12. Drzwi wewnętrzne mają co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m;
13. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
14. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
15. W budynku zastosowano piktogramy informujące o podstawowych funkcjach i kierunkami dotarcia do poszczególnych pomieszczeń;
16. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji.
17. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Filia nr 1, ul. Kicińskiego 21/23, 06-400 Ciechanów (obiekt wynajmowany)
1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;
2. W obrębie dojścia do budynku występują bariery architektoniczne, (schody prowadzące na pierwsze piętro, ubytki w nawierzchni);
3. Ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych ani oznaczeń kolorystycznych, jego nawierzchnia jest w złym stanie technicznym;
4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych;
5. Wejście do budynku jest trudne do odnalezienia i można je uznać za niedostępne dla wzroku;
6. Budynek jest czytelnie oznakowany, do budynku prowadzą oznaczenia i drogowskazy;
7. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;
8. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;
9. Drzwi wejściowe mają w świetle co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 m wysokości;
10. Ściany i podłogi nie są ze sobą skontrastowane;
11. Pomieszczenie jest zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi;
12. Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i powodują utrudnień w poruszaniu się;
13. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
14. W budynku znajduje się tylko toaleta dla pracowników;
15. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji;
16. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Filia nr 2, ul. Sempołowskiej 19, 06-400 Ciechanów (obiekt wynajmowany)
1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;
2. W obrębie dojścia do budynku występują bariery architektoniczne (schody, uskoki, wysokie krawężniki, );
3. Ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych ani oznaczeń kolorystycznych;
4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych ;
5. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;
6. Budynek jest czytelnie oznakowany;
7. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;
8. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;
9. Drzwi wejściowe mają w świetle co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 m wysokości;
10. Wysokość progu w drzwiach wejściowych przekracza 0,20 m.
11. Przed drzwiami wejściowymi nie znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;
12. Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane;
13. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi;
14. Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i mogą powodować utrudnienia w poruszaniu się;
15. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
16. W budynku znajduje się tylko toaleta dla pracowników;
17. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji;
18. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Filia nr 3, ul. Reutta 13, 06-400 Ciechanów (obiekt wynajmowany)
1 Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;
2 W obrębie dojścia do budynku nie występują bariery architektoniczne;
3 Ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych ani oznaczeń kolorystycznych, jego nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym;
4 Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla OzN w odpowiednich wymiarach;
5 Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;;
6 Budynek jest czytelnie oznakowany;
7 Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;
8 Przynajmniej jedno z wejść do budynku zapewnia dostęp OzN;
9 Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;
10 Drzwi wejściowe mają w świetle co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 m wysokości;
11 Wysokość progu w drzwiach wejściowych przekracza 0,20 m.
12 Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;
13 Korytarze mają co najmniej 1,20 m i są na jednej kondygnacji. W przypadku zmiany kierunku korytarza zapewniona jest przestrzeń wystarczająca do manewru wózkiem;
14 Ściany i podłogi nie są ze sobą skontrastowane;
15 Pomieszczenie jest zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi;
16 Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i mogą powodować utrudnienia w poruszaniu się;
17 Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
18 W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych;
19 W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji;
20 Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych, Plac Piłsudskiego 1, 06-400 Ciechanów (obiekt wynajmowany)
1.Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;
2. W obrębie dojścia do budynku nie występują bariery architektoniczne;
3.Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych;
4.Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;
5.Budynek jest czytelnie oznakowany;
6.Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;
7.Budynek jest przyjazny dla psów asystujących
8.Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;
9.Wszystkie dostępne korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się po budynku;
10.Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się;
11.Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane;
12.Drzwi wewnętrzne mają co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m;
13.Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
14.W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
15.W budynku zastosowano piktogramy informujące o podstawowych funkcjach i kierunkami dotarcia do poszczególnych pomieszczeń;
16.W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji.
17.Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.