Historia

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego. Jan Paweł II

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

Miejska Biblioteka Publiczna powstała 1 stycznia 2000 r. na mocy Uchwały Nr 86/VII/99 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 30 września 1999 r. Przejęła wraz z lokalami, księgozbiorem i pracownikami cztery filie Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. Miejską Bibliotekę Publiczną tworzą: Biblioteka Główna z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15, Filia nr 1 przy ul. Kicińskiego 21/23, Filia nr 2 przy ul. Sempołowskiej 19, Filia nr 3 przy ul. Reutta 13, Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 1.

Początki bibliotekarstwa ciechanowskiego sięgają 1906 r. Po rewolucji 1905 r. zelżał w Kongresówce ucisk władz carskich w dziedzinie kultury. W Ciechanowie z nowej sytuacji politycznej skorzystała grupa postępowej inteligencji i w 1906 r. założona została pierwsza w historii miasta publiczna czytelnia i biblioteka. Mieściła się ona w domu pani Gizińskiej, przy ul. Kościelnej (obecnie ul. Ściegiennego). Prowadziła ją Maria Zakrzewska – Raniecka. W 1907 r. biblioteka została przeniesiona do nowego Domu Ludowego przy ul. Warszawskiej, który był własnością ciechanowskiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej, będącego pod patronatem Aleksandra Świętochowskiego.

Około roku 1908 m.in. z powodu braku środków finansowych Dom Ludowy wraz z mieszczącą się w nim czytelnią publiczną został zamknięty. Przed pierwszą wojną światową przy ulicy Warszawskiej powstała biblioteka miejska Macierzy Szkolnej. Przetrwała okres I wojny światowej, ale bardzo szybko przestała istnieć. W okresie międzywojennym, pod zarządem Wydziału Powiatowego, powstała w Ciechanowie przy ul. Kilińskiego biblioteka publiczna. Tym razem, oprócz miejskich, pełniła również funkcje powiatowe i miała swoje filie w każdej gminie powiatu ciechanowskiego. W tym czasie powstały również w Ciechanowie biblioteki o charakterze zamkniętym, tj. biblioteki szkolne (Gimnazjum im. Z. Krasińskiego), prywatne i organizacji społecznych (np. biblioteka żydowska), utrzymywane z ofiarności społecznej i składek czytelników, zaś zbiory uzupełniały m.in. poprzez dary. Wszystkie one w okresie II wojny światowej uległy zniszczeniu.

Po wojnie w 1946 r. powstała w Ciechanowie Powiatowa Biblioteka Publiczna. Znajdująca się początkowo przy ul. Orylskiej biblioteka zajmowała się tylko gromadzeniem księgozbioru i sprzętu. Pierwsze usługi na rzecz czytelników zaczęła świadczyć w 1947 r. Równolegle z biblioteką powiatową powstał oddział miejski, który w 1949 r. przekształcił się
w samodzielną, mieszczącą się przy ulicy Warszawskiej 12, Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie, podległą Zarządowi Miejskiemu. Od 1947 r. zaczęto organizować w powiecie ciechanowskim sieć gminnych bibliotek publicznych. Struktura organizacyjna bibliotek w Ciechanowie nie uległa zmianie do 1955 r., kiedy to połączono Bibliotekę Miejską i Bibliotekę Powiatową w jedną Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Rok 1975 przyniósł zasadnicze zmiany w podziale administracyjnym kraju. Powstały nowe województwa, a powiaty przestały istnieć. W związku z tym, w całym kraju powiatowe i miejskie biblioteki publiczne przekształcono w biblioteki miejskie. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie powierzono dodatkowo, do czasu formalnego powstania biblioteki wojewódzkiej, funkcję placówki wiodącej w nowym województwie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie powołana została Zarządzeniem Nr 6 Wojewody Ciechanowskiego w dniu 2 stycznia 1976 r. Poza nadzorem nad siecią bibliotek publicznych województwa, zajmowała się również bezpośrednią obsługą czytelników Ciechanowa. W tym celu funkcjonowało 5 placówek udostępniania zbiorów, które z czasem powiększały się, aby móc zaopatrywać w książki zarówno mieszkańców miasta, jak i okolicznych wsi (w 1983 r. uruchomiono bibliotekę na kółkach, czyli tzw. bibliobus, który funkcjonował do końca 1989 r. na zasadach filii wiejskiej).

Reforma administracyjna kraju z początkiem 1999 r. przyniosła zmianę statusu ciechanowskiej biblioteki. Przestała istnieć Wojewódzka Biblioteka Publiczna, a na jej miejsce powstała Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna. Z biblioteki państwowej stała się biblioteką samorządową, a zasięg jej działania zmniejszył się do granic powiatu ciechanowskiego. W 2000 r. Biblioteka podzieliła się na Miejską Bibliotekę

Publiczną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie. Statutowym celem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest rozwijania i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz nauki. Cel ten jest realizowany poprzez gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, organizowanie czytelnictwa i form pracy z czytelnikiem, popularyzację książki. Miejska Biblioteka Publiczna aktualnie udostępnia czytelnikom księgozbiór w ilości ponad 100 tys. woluminów oraz czasopisma bieżące. Zarejestrowanych jest ponad 4 tys. czytelników, a z każdym miesiącem ich liczba wzrasta.

Literatura pomocnicza:

  1. Ciechanów w okresie władzy ludowej,praca zbiorowa, Ciechanów, 1970
  2. Kultura Mazowsza Północnego w latach 1918 – 1978, Aleksander Kociszewski, Ciechanów, 1979
  3. Millenium Ciechanowa, red. Stanisław Pazyra, Ciechanów 1969
  4. Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów, 2000 – 2018