STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CIECHANOWIE

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Nr 86/VII/99 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 30 września 1999 r.

§2

Prawną podstawą funkcjonowania Biblioteki jest:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 ze zm).
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.Nr 13, poz. 123 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
4. Niniejszy statut.

§3

Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest miasto Ciechanów.

§4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

§5

Celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury.

§6

Do podstawowych zadań biblioteki należy:
1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń i wymiany międzybibliotecznej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
5. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta.
6. Współdziałanie z Powiatową Biblioteką Publiczną, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta.

§7

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania społecznych potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta.

Rozdział III
Organy Biblioteki i jej organizacja

§8

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii związków i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece, a także Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. W Bibliotece może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora.

§9

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów, związanych z jej działalnością.

§10

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.

§11

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§12

1. Bibliotekę tworzą:

a) Biblioteka Główna wraz z Oddziałem Zbiorów Naukowych i Regionalnych,

b) Filia Nr 1

c) Filia Nr 2

d) Filia Nr 3

2. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci i punkty biblioteczne.

§13

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej związków i stowarzyszeń zawodowych.

§14

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Biblioteki

§15

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-32 ustawy o organizowaniu i prowadzaniu działalności kulturalnej.

§16

Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta, dochodów własnych, dotacji, darowizn i innych źródeł.

§17

1. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za niektóre swoje usługi i wydawnictwa oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.