REGULAMIN DLA CZYTELNIKÓW
(wyciąg)

Postanowienia ogólne

 • Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie mogą korzystać mieszkańcy Ciechanowa zameldowani w mieście na pobyt stały bądź czasowy oraz osoby pracujące lub uczące się w Ciechanowie. Od czytelników nie spełniających powyższych warunków pobierane są kaucje, ustalane każdorazowo zależnie od wartości wypożyczonych książek.
 • Przy zapisywaniu się do Biblioteki zgłaszający się jest zobowiązany:
  a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać do jego przestrzegania, składając podpis na stosownym formularzu.
 • Zapisania osoby do lat 13 mogą dokonać jedynie rodzice lub prawni opiekunowie. Złożenie podpisu na karcie zapisu stanowi zobowiązanie materialne za wypożyczone przez małoletniego Czytelnika książki.
 • Czytelnik jest zobowiązany do informowania Biblioteki o każdej zmianie adresu zameldowania.
 • Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, będących własnością społeczną, chronienia ich przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia książki powinien zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki Czytelnik jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł lub kupić inną wskazaną przez bibliotekarza i przydatną Bibliotece książkę lub wpłacić ekwiwalent pieniężny (określony w Rozdziale III punkt 2b niniejszego Regulaminu).
 • Osoby korzystające z czytelni są zobowiązane zarejestrować swą obecność w zeszycie odwiedzin.

Zasady wypożyczania książek

 • Biblioteka wypożycza i udostępnia na miejscu książki i czasopisma.
 • Czytelnicy do 16 lat mogą korzystać z księgozbioru dla dorosłych wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Czytelnik ma prawo wypożyczyć do 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 • Termin zwrotu książki może być przedłużony tylko w przypadku, gdy Czytelnik zwróci się z taką prośbą przed upływem terminu zwrotu i jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeżeli są to pozycje szczególnie poszukiwane.
 • Bibliotekarz może, na prośbę Czytelnika, zarezerwować książkę aktualnie wypożyczoną przez innego Czytelnika.
 • Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są wyłącznie na miejscu.

Opłaty

  • Zbiory biblioteczne udostępniane są bezpłatnie.
  • Opłaty są pobierane:

a) w formie zwrotnej, nieoprocentowanej kaucji za wypożyczenie szczególnie cennych książek (jej wysokość odpowiada aktualnej cenie zakupu książki w dniu wypożyczenia) oraz od Czytelników nie będących mieszkańcami Ciechanowa, nie uczących się i nie pracujących w Ciechanowie (zob.Rozdział I punkt 1).

b) jako ekwiwalent pieniężny tytułem odszkodowania za zniszczone lub zagubione książki – odpowiadający aktualnej cenie rynkowej utraconego woluminu. W przypadku zagubienia szczególnie cennej pozycji jego wysokość nie może być niższa od aktualnej ceny rynkowej tej samej klasy wydawnictwa. Jeżeli zniszczona lub zagubiona książka posiadała oprawę introligatorską, Czytelnik jest zobowiązany również zwrócić aktualny koszt oprawy.

c) za niezwrócenie w terminie książek (zob. Rozdział II punkt 2) pobiera się opłatę w wysokości 1 zł od jednego woluminu za każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest ponadto do pokrycia kosztów upomnień i wezwań.

Przepisy porządkowe

 • W Bibliotece należy zachować ciszę.
 • W Bibliotece obowiązuje zakaz głośnych rozmów, agresywnego zachowania, używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu, picia i jedzenia.
 • W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni i czytelni.
 • W Bibliotece obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
 • Osobom nietrzeźwym książki nie będą wypożyczane.

Przepisy końcowe

 • Nieuiszczenie kary za przetrzymywanie książek i kosztów upomnienia powoduje zawieszenie prawa do wypożyczania książek we wszystkich placówkach MBP do czasu uregulowania należności.
 • Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Od decyzji dyżurującego bibliotekarza przysługuje Czytelnikowi prawo do odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.
 • Skargi i wnioski Czytelników przyjmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie ul. B. Kicińskiego 21/23, tel. 23 673-87-30