ORGANIZACJA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CIECHANOWIE

Podstawą prawną funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie jest:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997r. z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997r. z póżn. zm).

3. Ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z 1998r.).

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z póżn. zm.).

5. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.
Źródłem finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie jest budżet Gminy Miejskiej Ciechanów oraz darowizny
i dotacje celowe.

Biblioteka posiada wpis do Rejestru Placówek Kultury Urzędu Miasta Ciechanów z numerem I/99.

Statutowym celem działania Biblioteki jest:

– rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta,
– upowszechnianie kultury i nauki poprzez fachowo gromadzone, opracowywane i udostępniane zbiory,
– promowanie dorobku kulturalnego miasta,
– współdziałanie z bibliotekami publicznymi w sieci i innymi bibliotekami oraz placówkami kulturalno-oświatowymi.

Cele te realizowane są poprzez:
– gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych,
– udostępnianie zbiorów do korzystania na miejscu i na zewnątrz,
– realizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych i wymianę zbiorów z innymi bibliotekami,
– organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
– popularyzację książki,
– organizowanie form pracy z czytelnikiem