Regulamin konkursu plastycznego „Ilustrujemy Ciechanowskie Legendy”

§ 1.

Organizator konkursu

1. Organizatorami konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie (Pl. Piłsudskiego 1, 06-400 Ciechanów) oraz Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, funkcjonująca
w strukturach Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Warszawska 18, 06-400 Ciechanów) – zwani dalej: Organizatorzy.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących konkursu
są:Alicja Wodzyńska, tel. 23 672 28 88, adres e-mail: mbp.ciech@neostrada.pl

Justyna Wojciechowska, nr tel. 790 382 111, adres e-mail: pracowniaddm@umciechanow.pl

3. Z uwagi na fakt, iż uczestnikiem Konkursu jest osoba małoletnia przed podjęciem decyzji
o udziale w Konkursie rodzic/opiekun prawny Uczestnika powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Uczestnikiem konkursu (dalej: Uczestnik) może zostać każda osoba spełniająca wymagania wiekowe przedstawione w dalszej części regulaminu, która za zgodą swojego rodzica/opiekuna prawnego i za jego pośrednictwem dokona prawidłowego zgłoszenia pracy w dniach od 7 do 17 maja 2020 roku w sposób wskazany w dalszej części regulaminu.

2. Konkurs trwa od 7 do 17 maja 2020 roku.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja 2020 roku na stronach Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej www.mbpciech.info

4. Prezentacja on-line wygranych prac konkursowych w formie teatrzyku kamishibai nastąpi 18 maja 2020 roku.

5. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika przystępującego do konkursu przenosi
na Organizatorów prawo do publikacji pracy Uczestnika, a w tym: udostępnianie, kopiowanie i prezentację w mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatorów.

6. Organizatorzy oświadczają, że nadesłane prace nie będą wykorzystywane w celach zarobkowych.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 3.

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku do 10 r.ż. uczęszczających do ciechanowskich placówek edukacyjnych.

2. Zgłoszenia w imieniu Uczestników dokonuje ich rodzic/opiekun prawny działający w ich imieniu za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 4.
Opis i cel konkursu

1. Konkurs „Ilustrujemy Ciechanowskie Legendy”ma na celu popularyzację szeroko pojętej historii Ciechanowa, pobudzanie kreatywności i działań twórczych podczas przerwy
w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty podczas przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

2. Niniejszy konkurs jest konkursem plastycznym. Akceptowalne będą prace plastyczne wykonane dowolną techniką malarską, rysunki, szkice i grafiki, które mogą zostać utrwalone w postaci zdjęcia cyfrowego lub zeskanowanego dokumentu – pliku w formacie .jpg lub .png.

3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace ilustrujące jeden z ośmiu fragmentów Legendy o Ciechanie:

 1. Strona tytułowa „Legenda o Ciechanie”
 2. Ciechana jako kilkuletnie dziecko w towarzystwie ojca/rodziców.
 3. Młodą dziewczynę, ukochaną Ciechana – Dobrogniewę.
 4. Zakochanych Ciechana i Dobrogniewę.
 5. Ucieczka Ciechana i Dobrogniewy przed próbującymi ich zatrzymać wysłannikami ojca dziewczyny.
 6. Ciechana i Dobrogniewę na wzgórzu nad rzeką.
 7. Budowę domostwa Ciechana.
 8. Ciechana i Dobrogniewę w otoczeniu dwunastu synów.

4. Treść Legendy o Ciechanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Celem konkursu jest zilustrowanie tekstu legendy i możliwość przedstawienia jej w formie teatrzyku kamishibai.

6. Pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną na adres pracowniaddm@umciechanow.pl do dnia 17 maja 2020 roku (włącznie).

7. W treści maila należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz numer kontaktowy
do rodzica/opiekuna prawnego, a także tytuł zilustrowanego fragmentu. Do treści maila należy skopiować poniższe oświadczenie:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu i w tym zakresie zgadzam się na ich przetwarzanie. Oświadczam, że wiem zapoznałem się z poniższą klauzulą:

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Ciechanowie oraz Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Ciechanów jako Administratorów danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: iod.ciechanow@rodowsamorzadach.pl. Twoje dane będziemy przechowywać
do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych
oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie
– po spełnieniu określonych w RODO przesłanek. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym załatwić Twojej sprawy.”

§ 5.
Kryteria oceny oraz nagrody

1. Prace oceniane będą przez pracowników Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Ciechanów oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

2. Pośród Uczestników zostanie wyłonionych ośmiu zwycięzców.

3. Wyniki ogłoszone zostaną 18 maja 2020 roku na stronach Organizatorów na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej www.mbpciech.info

4. Organizatorzy wręczą zwycięzcom nagrody rzeczowe za udział w konkursie. O nagrodzie oraz sposobie jej odbioru Organizatorzy poinformują Uczestnika korzystając z adresu mailowego, z którego zwycięskie prace zostały przesłane.

5. Sponsorami nagród rzeczowych są Urząd Miasta Ciechanów oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.

§ 6.
Uwagi końcowe

1. Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

2. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

3. Wysłanie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Organizatorów.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie pracy Uczestnika w celach promocyjnych przez Organizatorów (z uwzględnieniem praw autorskich).

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego konkursu, po wyczerpaniu drogi postępowania polubownego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów.

Załącznik nr 1

LEGENDA O CIECHANIE

W czasach, kiedy Polska nie była jeszcze królestwem, tak dawnych, że zapomniano już jego imiona, żył na Mazowszu możny we włości i bogactwa książę, który miał syna jedynaka imieniem Ciechan. Jedni powiadają że było to imię pogańskie, inni, że cieszył rodziców swoją urodą i mądrością, jeszcze inni, że był tak pogodnego usposobienia, że ze wszystkiego
się cieszył. Radowało to ojca, że ma takiego następcę i dziedzica, a starszych zadziwiał
już w dzieciństwie swoją mądrością.

Gdy dorósł, rodzice upatrzyli mu na żonę córkę – jedynaczkę sąsiedniego księcia. Ciechan miał zostać jego następcą i połączyć obydwa księstwa. Ale ojciec zawrzał wielkim gniewem, kiedy dowiedział się, że Ciechan umiłował z wzajemnością urodziwą dwórkę matki, córkę prostego rybaka imieniem Dobrogniewa, co oznaczało, że dobrocią uśmierza gniew, inni mówili, że była dobrą córką Gniewka, jak nazywał się ów rybak. Gdy Ciechan odmówił poślubienia księżniczki, ojciec postanowił odesłać Dobrogniewę do ojcowskiej chaty. Ciechan wykradł ją, zamkniętą w ciemnej komórce i konno zbiegli za Wisłę, gdzie nie mogła
ich dosięgnąć pogoń przedzierając się przez puszcze i trzęsawiska, które pokrywały wtedy całe Mazowsze. Pośród głosów dzikich zwierząt, od których roiły się leśne ostępy, po dwunastu dniach ujrzeli o świcie wśród drzew wzgórze nad rzeką, gdzie postanowili odpocząć.
Gdy obudzili się ze snu, który ich zmorzył, nie dostrzegli swych koni. Ciechan odnalazł je u stóp wzgórza, gaszące pragnienie w czystych nurtach przepływającej tam rzeki. Tu postanowili wybudować swoją sadybę. Przez dwanaście miesięcy wznosili dwór, sypali wokół niego szańce i otaczali ostrokołem z bali dla obrony przed napastnikami i przed dzikim zwierzem.
Potem wyrąbali drogę i mościli trzęsawiska, a także karczowali las pod uprawę. Ciechan chciał nazwać to miejsce Dobrą Górą, ale Dobrogniewa zaproponowała nazwę… Ciechanowa Góra
i tak zostało.

Żyli tu długo i szczęśliwie i doczekali się dwunastu synów, równie dorodnych i silnych jak ojciec. Sześciu z nich, Gorysz, Sulimir, Ościsłow, Przedwoj, Gostek i Golem założyło w pobliżu swoje własne sadyby. Innych sześciu, których imion nikt nie pamięta, bo wywędrowali dalej, założyło tam sześć nowych warowni.

Kolejność ilustracji:

 1. Strona tytułowa „Legenda o Ciechanie”
 2. Ciechana jako kilkuletnie dziecko w towarzystwie ojca/rodziców.
 3. Młodą dziewczynę, ukochaną Ciechana – Dobrogniewę.
 4. Zakochanych Ciechana i Dobrogniewę.
 5. Ucieczka Ciechana i Dobrogniewy przed próbującymi ich zatrzymać wysłannikami ojca dziewczyny.
 6. Ciechana i Dobrogniewę na wzgórzu nad rzeką.
 7. Budowę domostwa Ciechana.
 8. Ciechana i Dobrogniewę w otoczeniu dwunastu synów.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w porozumieniu z organizatorem i po konsultacji z miejscowym sanepidem Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie od dnia 6 maja 2020 r. będzie otwarta.
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zostały wdrożone procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i czytelników. Prosimy
o dostosowanie się do wytycznych.


• Zanim wyruszycie Państwo do biblioteki przygotujcie listę książek lub preferencji czytelniczych, co ułatwi bibliotekarzowi sprostać Waszym oczekiwaniom.
W najbliższym czasie nie będzie możliwy swobodny dostęp do regałów z książkami, to bibliotekarz będzie je Państwu podawał, stąd prośba o przygotowanie się na wizytę, aby mogła przebiec sprawnie.

• Rekomendujemy przed wizytą w bibliotece poinformować telefonicznie bibliotekarza, że się Państwo do nas wybieracie.

• Każda odwiedzająca bibliotekę osoba zobowiązana jest do posiadania maseczki (zakrycie nosa i ust) oraz jednorazowych rękawiczek.

• W placówce bibliotecznej może przebywać tylko 1 osoba. Osoby oczekujące przed placówkami na swoją kolej zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości.

• Wszystkie nasze placówki czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
W godzinach 12.00 – 13.00 będą tzw. „godzina wewnętrzna”, podczas której nie będziemy obsługiwać czytelników, a wykonywać prace związane z bezpiecznym umieszczaniem księgozbioru zwracanego na kwarantannę.

• Na chwilę obecną możliwe jest jedynie wypożyczanie książek w sposób ograniczony, a mający zapewnić najwyższą ochronę; czytelnia nie jest dostępna.

Kontakt telefoniczny:
• Biblioteka Główna – ……………………………….tel. 23 673 26 10
• Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych – …..tel. 23 672 28 88
• Filia nr 1 – ………………………………………….tel. 23 673 87 30
• Filia nr 2 – …………………………………………..tel. 23 672 34 87
• Filia nr 3 – ………………………….……………….tel. 23 673 26 30

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek, mający na celu przede wszystkim promocję czytelnictwa i bibliotek. Ma on również podkreślać rolę bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie postanowiła wzorem lat ubiegłych przyłączyć się do ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego w roku 2020 pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”.

Tydzień ten miał wyglądać zupełnie inaczej. Miały być koncerty, spotkania autorskie, wystawy, prelekcja, dni otwartych drzwi, warsztaty. Czas epidemii, w którym obecnie jesteśmy zdecydował inaczej. Na chwilę obecną nasze działania przeniosą się do świata wirtualnego. Zachęcamy do śledzenia działań bibliotecznych na profilu na FB https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Ciechanowie oraz Instagramie.

Kochani Czytelnicy, bądźcie z nami. Wspólnie będziemy się inspirować do smakowania w bibliotece UŚMIECH

UWAGA
Szanowni Czytelnicy,
tak samo jak Wy, my również nie możemy się doczekać ponownego otwarcia bibliotek.
Pracujemy nad tym, aby otwarcie nastąpiło w bezpieczny sposób zarówno dla Was, czytelników, jak i dla nas, pracowników oraz w zgodności z wszystkimi wytycznymi władz.
Prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości.
Bądźcie z nami.
Na bieżąco będziemy Was o wszystkim informować.

1 V MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO PRACY

1 V 1940 Urodził się EDWARD REDLIŃSKI, prozaik, scenarzysta i dramatopisarz, reporter, autor groteskowo-realistycznych powieści i opowiadań m. in. Listy z Rabarbaru, Szczuropolacy, Konopielka, Awans, Krfotok.
80. rocznica urodzin

1 V 1980 Urodził się JACEK DEHNEL, poeta, prozaik i tłumacz, autor powieści m. in. Lala, Rozdarta zasłona.
40. rocznica urodzin

2 V DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2 V DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
3 V ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

4 V 1910 Urodził się JERZY WALDORFF (zm. 29 XII 1999), pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i działacz społeczny, inicjator społecznej zbiórki pieniędzy na odnowę warszawskich Starych Powązek.
110. rocznica urodzin

5 V 1900 Urodziła się IRENA ZARZYCKA (zm. 26 V 1993), pisarka, objęta zapisem cenzury w PRL, autorka powieści m. in. Dzikuska, Tabor, Pod wiatr.
120. rocznica urodzin

8 V DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK 8 V MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
TYDZIEŃ BIBLIOTEK

8 V 1880 Zmarł GUSTAVE FLAUBERT (ur. 12 XII 1821), francuski pisarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu, autor powieści m. in. Pani Bovary, Szkoła uczuć.
140. rocznica śmierci

9 V ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ

9 V 1805 Zmarł FRIEDRICH von SCHILLER (ur. 10 XI 1759), niemiecki poeta, dramatopisarz, historyk i estetyk, wybitny przedstawiciel klasyki weimarskiej, twórca dramatów m. in. Maria Stuart, Intryga i miłość, ballad Rękawiczka.
215. rocznica śmierci

9 V 1935 Urodziła się HALINA POŚWIATOWSKA (zm. 11 X 1967), poetka, prozaik, autorka zbiorów poezji m. in. Hymn bałwochwalczy, Oda do rąk, Dzień dzisiejszy, autobiografii Opowieść dla przyjaciela.
85. rocznica urodzin

16 V 1920 Urodził się LEOPOLD TYRMAND (zm. 19 III 1985), prozaik dziennikarz i publicysta, miłośnik i popularyzator jazzu, autor m. in. Dziennika 1954, powieści Zły.
100. rocznica urodzin
35. rocznica śmierci

18 V MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZEÓW

18 V 1910 Zmarła ELIZA ORZESZKOWA (ur. 6 VI 1841), powieściopisarka, nowelistka i publicystka, propagatorka pracy organicznej, autorka m. in. powieści Nad Niemnem, Meir Ezofowicz, Niziny, Dziurdziowie, zbiorów opowiadań i nowel Gloria victis.
110. rocznica śmierci

18 V 1920 Urodził się Święty JAN PAWEŁ II [KAROL WOJTYŁA] (zm. 2 IV 2005),duszpasterz, filozof, nauczyciel akademicki, dramaturg, poeta, poliglota, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, w 1978 r. wybrany na papieża przyjął imię Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego.
100. rocznica urodzin
15. rocznica śmierci

19 V 1965 Zmarła MARIA DĄBROWSKA (ur. 6 X 1889), powieściopisarka i publicystka, eseistka, tłumaczka, jedna z ważniejszych polskich powieściopisarek XX wieku, autorka m. in. sagi rodzinnej Noce i dnie.
55. rocznica śmierci

20 V 1935 Urodziła się HANNA KRALL, pisarka, publicystka, reporterka, autorka m. in. prozy reportażowej Zdążyć przed Panem Bogiem, napisanej na podstawie wspomnień Marka Edelmana, dowódcy powstania w getcie warszawskim. 85. rocznica urodzin

22 V DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT

22 V 1885 Zmarł VICTOR MARIE HUGO (ur. 26 II 1802), francuski pisarz, polityk, jeden z najważniejszych twórców literatury francuskiej i czołowy przedstawiciel romantyzmu francuskiego, autor m.in. powieści Nędznicy, Katedra Marii Panny w Paryżu.
135. rocznica śmierci

24 V 1905 Urodził się MICHAIŁ ALEKSANDROWICZ SZOŁOCHOW (zm. 21 II 1984), rosyjski powieściopisarz, autor m. in. epopei powieściowej Cichy Don, Los człowieka, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1965 r.
115. rocznica urodzin

26 V DZIEŃ MATKI

Rocznice regionalne:

28 maja – 150. rocznica urodzin Edwarda Krasińskiego, ostatniego ordynata opinogórskiego (i w grudniu 80. rocznica śmierci)
12 maja – 120. rocznica śmierci Józefa Hutten-Czapskiego, uczestnika trzech powstań, działacza emigracyjnego